كميته هاي اجرايي:

سومين دوره نمايشگاه فرهنگ استان ها از طريق معاونت فرهنگي كوي دانشگاه تهران برگزار مي شود. به منظور جلوگيري از موازي كاري و بهبود در كيفيت كار با نظر مدير اجرايي جشنواره، كادر اجرايي به كميته هاي مختلفي تقسيم شدند كه گوشه اي از شرح وظايف آنها در زير آمده است:

مدير اجرايي:

-   ايجاد هماهنگي بين كميته هاي مختلف

-  نظارت بر عملكرد كميته ها وكل نمايشگاه

-   تشكيل جلسات منظم دبيرخانه قبل، حين و بعد از جشنواره

-  تامين نيازهاي مصوب از طريق نهادها و سازمان هاي مختلف برگزار كننده جشنواره 

-  ايجاد هماهنگي با دبير جشنواره 

كميته پشتيباني وتداراكات:

-  ايجاد هماهنگي لازم بين واحد هاي اسكان، تغذيه، نقليه وتداركات و نظارت بر عملكرد آنها

-  جمع بندي و جمع آوري نيازهاي عمومي جشنواره، اعم از نمايندگان و كميته ها

-  تامين نيازهاي جاري نمايشگاه ومراسم و برنامه هاي مختلف جشنواره قبل، حين وپس از اتمام جشنواره با هماهنگي مدير اجرايي جشنواره

-  جمع بندي تعداد ميهمانان برنامه ها، تنظيم جدول دقيق تعداد و تاريخ ورود و خروج ميهمانان جشنواره

-  اضافه كردن ظرفيت ميهمان سراي كوي و فاطميه در مدت برگزاري جشنواره

-  تامين امكانات اوليه مورد نياز ميمهان سراها از قبيل تخت و ملحفه و بالش و تشك و پتو

-  اعلام ظرفيت و تاريخ دقيق ميهمانان به نمايندگان استان ها و اخذ امضاء وتائيد نهايي ايشان براي هماهنگي نهايي

-  آمادگي لازم براي افزايش امكانات اسكان ميهمانان به ميزان 10%  بيش از ميزان اعلام شده

-  تامين و توزيع صبحانه ، ناهار و شام ميهمانان جشنواره

-  تامين پذيرايي ثابت و محدود غرفه هاي نمايشگاه

-  تامين ، بسته بندي و انجام پذيرايي مورد نياز برخي برنامه ها به طور محدود با نظر و هماهنگي كميته نشست ها و مراسم

-  تامين وسايل حمل و نقل و اياب و ذهاب كميته ها قبل و حين برگزاري جشنواره با نظر مدير اجرايي

-  ارائه گزارش عملكرد منظم و مكتوب روزانه به مدير اجرايي

كميته انتظامات:

-  تشكيل گروه انتظامات دانشجويي

-  افزايش و ساماندهي  پرسنل رسمي انتظامات

-  حفظ امنيت، آرامش ومقررات عمومي جشنواره در نمايشگاه وكليه برنامه ها، مراسم و كارگاه هاي جشنواره با همكاري كميته ها مراسم و نشست ها.

-  راهنمايي وهمراهي ميهمانان خاص جشنواره شامل مسئولين كشوري

-  حفاظت از اموال و تجهيزات نمايشگاه در ساعات برگزاري نمايشگاه وساعات تعطيلي با هماهنگي كميته نمايشگاه

-   گزارش مكتوب روزانه به مدير اجرايي

كميته روابط  عمومي و اطلاع رساني: 

-  طراحي واجراي دكور كليه سالن هاي محل برگزاري برنامه

-  تشكيل گروه خبري از بين دانشجويان علاقمند وارائه آموزش هاي مقدماتي و اوليه به ايشان 

-  راه اندازي اتاق خبر و نشريه جهت استفاده در راديو، ويژه برنامه و .

-  تدوين روزانه و مستمر اخبار وارسال آن براي رسانه هاي گروهي و صدا وسيما

-  تنظيم فهرست كامل روزنامه ها، خبرگزاري ها، سايت هاي اينترنتي،  صدا و سيما جهت اطلاع رساني سريع

-  صدور مجو ز براي فيلم برداري و عكاسي از غرفه ها، مراسم و برنامه هاي جشنواره و تنظيم فرمت ثابت به اين منظور

-  فيلم برداري كامل از كليه  برنامه ها و مراسم جشنواره

-  عكس برداري از كليه برنامه ها، مراسم، غرفه ها، كارگاه ها، بخش هاي جشنواره و مسئولين و..

-  ضبط صوتي كامل كليه نشست ها، كنسرت ها مراسم و برنامه هاي جشنواره با كيفيت مناسب

-  راه اندازي واجراي سيستم راديو جشنواره در طول ساعات و ايام فعاليت جشنواره

-   تائيد و اجراي فراخوان اطلاعيه هاي پخش شده از راديو

-  تهيه و تدوين فهرست كامل مدعوين وتنظيم وارسال كارت هاي دعوت جشنواره حداكثر يك هفته قبل از جشنواره

-  طراحي، چاپ و آماده سازي پوستر هاي جشنو اره و انجام تبليغات وسيع و گسترده  در سطح شهر تهران و به خصوص دانشگاه هاي تهران

-  تهيه ليست مطبوعات محلي مراكز وسيماي استاني و هماهنگي لازم براي درج اخبار جشنواره در استان ها

-  طراحي، آماده سازي ونصب حداقل 10 عدد بيلبورد در سطح شهر تهران و اخذ مجوزهاي مربوطه

-  اجراي دكور سالن هاي محل اجر اي برنامه ها با هماهنگي كميته مراسم وكميته نشست ها 

- 1500 عدد پرده آويز ونصب در سطح شهر تهران با اخذ مجوز مربوطه

-  انتشار روزانه نشريه پيك كوي

-  فرمت ثابت تبليغات برنامه ها وجلسات استان ها قبل و حين جشنو اره 

-  ارائه گزارش مكتوب روزانه به مدير اجرايي جشنواره

-  فضا سازي، داخل نمايشگاه با همكاري كميته نمايشگاه

-  مستند كردن كليه جلسات و برنامه هاي جشنواره قبل ، حين و بعد از جشنواره

- طراحي، راه اندازي، تبليغات سايت جشنواره سوم فرهنگ استانها

كميته نشست ها:

-  زمان بندي ومكان بندي نشست هاي استان ها

-  همكاري وهماهنگي با نمايندگان استان ها براي برگزاري نشست ها

-  هماهنگي با كميته روابط عمومي براي ضبط صوتي وتصويري كامل كليه برنامه ها

-  هماهنگي با كميته انتظامات براي حفظ امنيت ونظم  برنامه ها

-   پيگيري آماده سازي دكور برنامه از طريق روابط عمومي

-  اقدام براي تأمين نيازهاي محل برگزاري نشستها علي الخصوص پذيرايي با همكاري كميته نمايشگاه وكميته پشتيباني

-  ارائه گزارش روزانه به مدير اجرايي

كميته نظارت وارزشيابي:

- انجام نظر سنجي وهمه جانبه  پيرامون همه بخش ها وبرنامه هاي نمايشگاه  ترجيحاً با همكاري يكي از نهادهاي متخصص

-  ارزشيابي مستمر عملكرد غرفه ها ونمايندگان استان ها، قبل وحين برگزاري  جشنو اره

-  ارائه گزارش روزانه  به مدير اجرايي جشنواره

كميته نمايشگاه:

- هماهنگي وپيگيري براي اجاره ونصب داربست، برزنت و پانل، ويترين ورف

-  طراحي وتنظيم نقشه نمايشگاه وتهيه بروشور راهنماي نمايشگاه

-  فضا سازي داخل نمايشگاه با همكاري كميته روابط عمومي

- غرفه بندي نمايشگاه 

-  اقدام براي تامين روشنايي، تهويه، آب آشاميدني، كولر وديگر امكانات مورد نياز كل نمايشگاه، غرفه ها وسالن محل برگزاري (با هماهنگي كميته مراسم ونشست ها)

-  آماده سازي نمايشگاه براي تحويل به نمايندگان استان ها حداقل 3 روز قبل از شروع جشنواره

- تحويل گرفتن غرفه ها حداكثر 24 ساعت قبل از افتتاحيه

- نظافت و تامين بهداشت نمايشگاه به صورت روزانه

- تهيه ونصب علائم راهنما در نمايشگاه

-  هماهنگي با تشكل ها و نهادهاي متقاضي شركت در جشنواره وتحويل غرفه هاي مربوطه

-  آماده سازي و تحويل غرفه هاي مربوط به مديريت ، روابط عمومي، انتظامات، راديو و

-  هماهنگي با نمايندگان استان ها و تامين اموال جشنو اره به منظور سطح بندي و سايل و اموال رسيده به جشنواره وانبار كردن وسايل- نظارت وهماهنگي براي حسن انجام  فعاليتهاي بخشهاي مختلف نمايشگاه از قبيل غرفه- كارگاه سياه  چادرو

- هماهنگي وهمكاري لازم با  كميته انتظامات در ساعات تعطيلي نمايشگاه و حفظ ونظم امنيت عمومي نمايشگاه در ساعات فعاليت.

-  آمادگي وهماهنگي لازم براي تامين فضاي كافي به منظور انبار كردن و سايل نمايشگاه

-  تحويل گرفتن، مراقبت لازم براي نگهداري  صحيح اموال وحفاظت از اموال تحويل گرفته شده

-  هماهنگي با سازمان آتش نشاني براي پوشش شبانه روزي نمايشگاه

-  بيمه كامل نمايشگاه و اجناس

-   ارائه گزارش روزانه به مدير اجرايي جشنواره

كميته مراسم:

-  زمانبندي و مكان بندي كليه كنسرت ها - حركات موزون - نمايشها - همايش ها - نشست ها و شب شعر هاي مصوب جشنواره

-  برنامه ريزي و اجراي مراسم افتتاحيه، اختتاميه، شب شعر مشترك ودعاي كميل و ديگر برنامه هاي ستادي و سراسري جشنواره

-  همكاري و هماهنگي با نمايندگان استان ها براي برگزاري مراسم و برنامه هاي بند 1

- هماهنگي با كميته روابط عمومي براي ضبط صوتي وتصويري كامل كليه برنامه هاي بند 1

- هماهنگي با كميته انتظامات براي حفظ امنيت و نظم برنامه ها

-  پيگيري آماده سازي دكور اجراي برنامه ها از كميته روابط عمومي

- اقدام براي تامين نيازهاي سالن هاي محل برگزاري تهويه، روشنايي، صندلي، آب و  با هماهنگي كميته نمايشگاه

-   ارائه  گزارش روزانه به مدير جشنواره

دبيرخانه جشنواره:

-  در راستاي برگزاري هر چه بهتر جشنواره جلسات متعددي با حضور نمايندگان استان ها در كوي دانشگاه  تهران برگزار مي شود.

-  هماهنگي اين نشست ها از طريق كميته دبيرخانه واقع در امور فرهنگي كوي دانشگاه انجام مي گيرد.

-  از ديگر وظايف كميته دبيرخانه تنظيم نامه هاي ارسالي به مراكز استانها  براي هماهنگي با مسئولان ذيربط

-   در اختيار گذاشتن امكانات مورد نياز نمايندگان استانها

گوشه ای از جلسات برگزارشده

 

-  هماهنگي ساعات  و سالن هاي برگزاري جلسات

-  انجام نامه نگاري هاي لازم براي برگزاري جشنواره مي با شد.

 

اسامي كادر اجرايي بدين صورت مي باشد:

1- دبير جشنواره:                  مرتضي رضايي زاده

2- مدير اجرايي جشنواره:           رضا فريد زاده

 

3- مشاور اجرايی جشنواره :       عباس حسين نژاد

 

3- مسؤول دبيرخانه جشنواره:      پريوش قائمي

 

 

4- مسؤول كميته روابط عمومي:   فرشيد صادقي                                  معاون كميته: محمد  حاتمي

 

5-مسؤول كميته نمايشگاه :        ايوب كارگر                                    معاون كميته: عبدالله نوري

 

6-مسؤول كميته انتظامات:          رضا فريد زاده                                    معاون كميته: احسان نظري

 

7- مسؤول كميته تداركات و پشتيباني: نبي الله نوري     

 

 

 

8- مسؤول كميته مراسم:  محمد رحيمي                      معاون كميته: سعيد راد

 

 

9- مسؤول كميته نشست ها:  محمد رضا عبدلي          

 

10- مسؤول كميته نظارت وارزشيابي:  جعفر بلوك آذري  

 

11- مسؤول واحد اسكان: رحمان عبدالمالكي

 

12- مسؤول واحد تغذيه: احمد فولادي

 

اسامی همکاران بخش روابط عمومی

 

 مسوول رادیو : ابراهیم فتح اللهی

 

مسوول بخش مستند سازی : امیر بی ریایی

 

مسوول بخش سایت جشنواره : ادیب خلیلی

مسوول کمیته مراسم های ویژه: آزاده میرشکاک